Kategoria: Problemy dzieci i młodzieży

Proste zakładanie ogrodów

Każdy kto ma dom ma jakiś zielony teren przed nim. Nie dobrze jest zostawiać go niezagospodarowanym- nie wykorzystuje się wtedy w pełni potencjału wyglądu danego domu. Warto zastanowić się, czy nie ma może możliwości by zmienić oblicze domu, chociażby zakładając na około niego ogród. Zakładanie ogrodów jest bardzo łatwe. Na pewno jest łatwiejsze, niż wydaje to się wielu osobom.
Ludzie mają awersję do zakładania ogrodów, gdyż najczęściej wydaje się, że wymaga to dużej ilości pracy. Oczywiście nie można powiedzieć, że ogród sam urośnie, lecz rola człowieka w powszechnej opinii jest nieco przesadzona. Oczywiście trzeba dbać o kwiaty i inne rośliny, jednak nie jest to poświęcanie im całej uwagi. W zasadzie kluczem jest pamiętanie jaka roślina potrzebuje ile wody i w jakich odstępach oraz jakich preparatów używać. Dlatego też przed założeniem ogrodu wystarczy tylko poczytać kilka stron internetowych. Można szybko dowiedzieć się najważniejszych informacji i od razu przystąpić do zakładania ogrodu.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

POCZUCIE BLISKOŚCI W RODZINIE

Na przykład jeśli dziecko czuje bli­ski związek z określonym członkiem rodziny lub zostaje uwikłane w konflikt po­między rodzicami, może próbować poradzić sobie z pogmatwanymi uczuciami, reagując prowokacją lub rozpaczą. W praktyce wiele problemów, które występu­ją u dzieci, stanowią sygnały trudności przeżywanych przez rodzinę, a ich rozwią­zanie nie jest możliwe bez rozpoznania i usunięcia tych ostatnich.Jeszcze jednym ważnym czynnikiem jest wpływ rówieśników i subkultu­ry, w której żyje młoda osoba. Potrzeba podporządkowania się życzeniom i pla­nom ważnych osób cechuje wszystkich ludzi niezależnie od wieku, jednak owe znaczące osoby zmieniają się w kolejnych etapach życia. We wczesnym dzieciń­stwie centralnymi postaciami są rodzice, ale w okresie dojrzewania bardziej wpływowa staje się grupa rówieśnicza.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

PODPORZĄDKOWANIE SIĘ GRUPIE

Gdy podporządkowanie się grupie wy­maga zaangażowania w działalność niebezpieczną lub mogącą spowodować kło­poty, wówczas nastolatek naraża się na znaczne ryzyko, o ile oczywiście jego po­trzeba przynależności do grupy jest silna. Świadczy o tym fakt, iż spory odsetek ogółu przestępstw popełniają młodzi ludzie należący do grup poszukujących sil­nych wrażeń i korzyści materialnych. Z kolei brak akceptacji, krytycyzm, złośli­wość ze strony rówieśników może bardzo silnie wpływać na stan psychiczny mło­dego człowieka.Wpływ rówieśników nie jest jedynym przykładem wpływu subkultury na zachowanie i stan emocjonalny dziecka. Inny przykład znajduje się w pracy Ruttera (Rutter i m., 1979), który w szczegółowym studium wpływu szkoły zwrócił uwagę na związek pomiędzy etosem szkoły a zachowaniami dzieci oraz nasile­niem wandalizmu i rozpowszechnieniem graffiti, bez względu na rodzaj okolicy z jakiej pochodzili uczniowie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

KWESTIE ROZWOJOWE

Znajomość grup czynników, które mogą wpływać na funkcjonowanie człowieka, pozwala określić na podstawie zgromadzonych informacji, co w da­nym przypadku stanowi podłoże trudności. Wskazuje też kwestie, które należa­łoby zgłębić, aby osiągnąć pełne zrozumienie problemu. Każde dziecko oprócz tego, że podlega różnym wpływom, także rozwiia się musi więc przejść przez kolejne stadia, stawiające przed nim rozmaite wymaga­ła. Nie kwestionując znacze­nia innych czynników, Enkson wymienia te, które wywierają największy wpływ a rozwoj dziecka w poszczególnych przedziałach wiekowych. Na przykład na dziecko w wieku 6-12 lat największy wpływ mają nauczyciele i rówieśnicy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!