Kategoria: Problemy dzieci i młodzieży

ROLA W ŚWIECIE DZIECKA

Każ­demu rodzicowi, który próbował pomóc swemu dziecku w odrabianiu lekcji zdarzyło się zapewne usłyszeć wypowiedziane zdenerwowanym tonem sakra­mentalne zdanie: „Ale pani kazała zrobić to inaczej”. Dziecko w tym wieku nie rozumie jeszcze, ze każdą rzecz można zrobić na wiele sposobów – uważa że właściwa jest jedynie metoda zademonstrowana przez nauczyciela, który odgry­wa znaczącą rolę w jego świecie.Pomyślne wykonanie zadań związanych z jednym etapem roz­woju me stanowi warunku przejścia do następnego, niemniej jednak zdobyte miejętnosci pomagają dziecku w pokonywaniu kolejnych stadiów lepiej i sprawniej Problemy napotykane na którymkolwiek z etapów nie powstrzymu­ją rozwoju dziecka, lecz utrudniają go z powodu braków wiedzy i umiejętności.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

POMYŚLNE PRZEJŚCIE

Pomyślne przejście pozostałych faz rozwo­jowych często pomaga skorygować wcześniejsze zaburzenia, ale sam fakt ich wy­stąpienia znacznie komplikuje życie dziecka.Właśnie dlatego wybór metody radzenia sobie z traumatycznym przeżyciem mus, uwzględniać wiek dziecka.Zwykle czynią to za me zatroskani dorośli, najczęściej członkowie rodziny lub nauczyciele Nie można z góry zakładać, że dziecko, które czuje się nieszczęśli­we i w związku z tym pragnie zmian, powita z zadowoleniem i zaakceptuje inge- rencję specjahsty. Wiele form terapii, szczególnie psychoterapii zakłada, że pa­cjent bierze w mej udział dobrowolnie i aktywnie dąży do zmiany.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

TERAPIA PRZEZ ROZMOWĘ

Rozmowa, w której dzielimy się z innymi naszymi kłopotami i słuchamy ich rad^stanowr naturalny i skuteczny sposób radzenia sobie z codziennymi proble­mami. Stare powiedzenie „co dwie głowy to niejedna” przypomina, że sam fakt wyrzucenia z siebie dręczących nas problemów sprawia, że wydają się one mniej przytłaczające. We współczesnym świecie, w którym komunikacja międzyludzka ma charakter zdawkowy i prowadzi często do nieporozumień, gdzie nikt nie ma dla nikogo czasu, trudne jest znalezienie osoby, która, nie ferując wyroków po­stara się zrozumieć nasze problemy, zmartwienia i frustracje, której można przedstawić nasze własne, często błędne rozumienie wielu spraw, i która zasu­geruje nam sposoby wybrnięcia z sytuacji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

ROZMOWA Z DZIECKIEM

Rozmowa z dzieckiem stanowi na co dzień skuteczną metodę rozwiązywa­nia trudności, nie jest jednak wystarczającym środkiem do rozwiązania proble­mów podobnych do opisanych w tej książce. W przypadku dzieci o dużym po­ziomie lęku lub z fobią, agresywnych i buntowniczych, znane z seriali telewizyjnych pytanie „Czy chcesz o tym porozmawiać?” nie wystarczy, jeśli na­szym celem jest uświadomienie sobie w pełni i zrozumienie złożonych relacji międzyludzkich.Rozmowę, której celem jest udzielenie wsparcia coraz częściej określa się mianem poradnictwa lub doradztwa. Terminy te użyte do opisu sytuacji, w któ­rej omawia się jakieś problemy, są tak ogólne, że tracą swoje specyficzne zna­czenie – rodzice doradzają dzieciom, nauczyciele uczniom, policja potencjal­nym przestępcom, a maklerzy swoim klientom.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!