Kategoria: W kłopocie

POSZUKIWANIE INFORMACJI

Przede wszystkim poszukiwanie informacji i czerpanie danych z różnych źródeł — czyn­ność niezwykle ważna, prowadząca nie tylko do gromadzenia aktual­nie potrzebnych informacji, ale również do poznania źródeł i do wykształcenia umiejętności posługiwania się nimi. Chodzi o po­szukiwanie wybiórcze, a nie — jak w nauczaniu podającym — o za­znajamianie się na przykład z kolejnymi rozdziałami podręcznika. Dalej — ukierunkowane zadaniem, możliwie głębokie przetwarzanie zdobytych informacji (patrz rozdział VIII), porównywanie, zestawia­nie, ze względu na przyjmowane kryteria porządkujące, w takich lub innych układach. Stosownie do celu można tego dokonywać na i przykład z uwagi na chronologiczny bieg wydarzeń, podział klasyfika­cyjny, zależności przyczynowo-skutkowe.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

DYSKRETNOŚĆ

Użyteczne może być przep­rowadzanie różnego rodzaju analiz, dokonywanie syntez, wnioskowanie, uogólnianie. Bardzo ważne jest identyfikowanie problemów; w związku z nim pozostaje formułowanie pytań, stawianie hipotez  i podejmowanie działań mających na celu ich weryfikację. To ostatnie bywa poprzedzane planowaniem postępowania, później następuje jego i realizacja. W jej wyniku zostają zgromadzone jakieś dane, które trzeba  opracować, dojść do stwierdzeń, uogólnić je, zinterpretować. Tymi  długimi ciągami działań ucznia trzeba sterować: stosownie do potrzeb wzbudzać je i ukierunkowywać. Należy to czynić dyskretnie, nie tłumiąc inicjatywy i spontanicznych zainteresowań ucznia, ale roz­wijając je, stosownie do najbardziej ogólnego celu, jakim nie jest (nie powinno być) przyswojenie określonych treści, lecz optymalizacja rozwoju jednostki. W kształceniu ogólnym konkretne treści stanowią często jedynie środek.A co stanowi cel, jeśli chodzi o wiedzę zdobywaną przez ucznia?

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

WIEDZA JAKO SYSTEM

Sygnalizowaliśmy już, że szczegółowe treści — w pewnym sensie — są I czymś drugorzędnym w nauczaniu. Nie należy tego rozumieć w ten sposób, by nauczanie mogło nie być wypełnione tymi treściami. Są one niezbędne, choć wiele z nich (i to chcemy właśnie podkreślić) z powodzeniem da się zastąpić innymi. Pewne treści można uznać za podstawowe w ogólnym wykształceniu człowieka i te bezwzględnie powinny być realizowane; bez uszczerbku dla poziomu wykształcenia w nauczaniu nie wolno ich pominąć. Treści te powinny być objęte obowiązującymi programami. Co do innych decyzje może podej­mować nauczyciel, uwzględniając różnorodne okoliczności, takie jak profil zainteresowań uczniów, aktualne wydarzenia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

ROZBUDOWANE SZCZEGÓŁY

Przeładowanie obowiązujących programów nazbyt rozbudowany­mi szczegółowymi treściami może być groźne. Nie wpływa ono bowiem tylko na to (czym nie należałoby się niepokoić), że uczniowie będą więcej wiedzieli, ale powoduje gorsze przyswojenie treści pod­stawowych oraz pominięcie tego, co w danym miejscu i czasie byłoby korzystniejsze niż to, co wcześniej zostało ustalone i zaplanowane z góry. Uzupełnienia nie są zazwyczaj możliwe ze względu na brak czasu. Pozostaje sztywna realizacja obowiązującego programu. Innym mankamentem jest to, że treści podstawowe nie funkcjonują łącznie z innymi jako spójny system. Wszystko razem stanowi mozaikę słabo powiązanych wiadomości, nie ustrukturalizowanych wystarczająco, by tworzyć jednolity system.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!