Kategoria: W kłopocie

JAK ROZUMIEĆ?

Jak należy rozumieć wiedzę jako system?Mówiąc o materiałach (np. tekstach) przyswajanych w procesie uczenia się, zwracaliśmy uwagę na znaczenie ich struktury. Wyrażają się w niej — poza ogólnym układem treści — wzajemne ich powiązania. Sygnalizowaliśmy, że jest ważne, by struktura była spójna, a reguła porządkująca zrozumiała, bo tylko wtedy może ona mieć pozytywne znaczenie w uczeniu się. Gdy mówimy o systemie wiedzy zdobywanej przez ucznia, mamy na uwadze wszystkie jego wiadomości — podmiotową reprezentację świata, jaka powstaje w jego umyśle. Podobnie jak dbamy o spójną strukturę poszczególnych materiałów (treści) będących przedmiotem nauczania, tak dążymy (powinniśmy dążyć) do tego, by cala wiedza podmiotu była uporządkowana i spójna.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

ZORGANIZOWANE TREŚCI

Chodzi o to, by treści były organizowane nie tylko w obrębie poszczególnych materiałów i przed­miotów nauczania, ale by wszystkie razem tworzyły jednolitą spójną całość. Dlatego właśnie mówimy o podmiotowej reprezentacji świata (a nie poszczególnych jego wycinków, o których informują nas różne naukowe dyscypliny), o jednolitym systemie wiedzy. W systemie tym określone miejsce zajmuje to, co uczeń przyswaja w ramach po­szczególnych przedmiotów. W systemie tym jest miejsce nie tylko dla stwierdzeń całkowicie pewnych, ale i dla tych, które wydają się jedynie prawdopodobne, jest miejsce dla hipotez. W systemie tym z reguły istnieją również luki — dostrzegane przez podmiot puste obszary, których obecność — wbrew pozorom — ma kolosalne znaczenie w uczeniu się i nauczaniu.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

UŚWIADOMIENIE LUK W WIEDZY

Uświadomienie luk w wiedzy stanowiącej system rodzi zazwyczaj dążenie do ich wypełniania (likwidowania), wpływa ukierunkowująco na aktywność poznawczą ucznia.W okresie intensywnego kształcenia jednostki, gdy wszystko przebiega pomyślnie, wiedza jako system ulega ciągłym zmianom, stopniowo coraz doskonalej reprezentując świat w umyśle podmiotu. Wypełnianie luk powoduje zazwyczaj również inne zmiany systemu zostają dostrzeżone jakieś dawniej nie uświadamiane związki, następuje bliższe sprecyzowanie czegoś, co występowało ledwie w za­rysach, rodzą się jakieś nowe wątpliwości, powstają luki w obszarach, w których ich nie było. Bogacąc swoją wiedzę, człowiek nabiera przekonania, że coraz większy jest również zakres tego, czego nie wie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!

RÓŻNE KONCEPCJE AKTYWIZOWANIA

I właśnie owa plastyczność systemu wiedzy tworzącego się w umyśle ucznia ma ogromne znaczenie dla dalszego jego rozwoju. Stąd na etapie kształcenia ogólnego nie szczegółowość wiedzy, ale jej sys- temowość powinna być przedmiotem specjalnej troski w nauczaniu.Aktywizować uczniów można różnie. Dotyczy to przede wszystkim stosowanych środków, wiąże się jednak także z takimi czy innymi uszczegółowieniami celów nauczania oraz ze zróżnicowanymi po­glądami na temat wartości (znaczenia, roli) poszczgólnych działań nauczyciela i ucznia. Wybór środka zależy od tego, czemu on ma służyć.Istnieje wiele szczegółowych koncepcji aktywizowania uczniów. Ich autorzy proponują różne środki, które mają wyzwalać taką lub inną aktywność, w przekonaniu, że zapewni ona w nauczaniu pożądane rezultaty, zapobiegnie niepowodzeniom, zlikwiduje (zmini­malizuje) szczególnie dotkliwe trudności.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!