DAWKI INFORMACJI

Drugi rodzaj dawek informacji jest przeznaczony tylko dla tych osób, które popełniają błędy (mają w wiadomościach luki uniemożliwiające udzielanie prawidłowych odpowiedzi). Zależnie od rodzaju popeł­nionego błędu (od rodzaju luki w posiadanej wiedzy) uczeń jest kierowany do takich lub innych dawek korekcyjnych. Indywidualizo­wanie w przypadku programowania rozgałęzionego dotyczy więc nie tylko tempa uczenia się, ale również treści. Zależnie od tego, co uczeń wie, przerabia taki lub inny materiał.Nauczanie programowane wymaga bardzo starannego przygoto­wywania materiałów dydaktycznych. Dobre zaprogramowanie treści jest czymś podstawowym. Nie można tego czynić bez znajomości psychologicznych prawidłowości uczenia się i nauczania. Można jednak dbać o to, by programy przygotowywali wybitni specjaliści.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!