GŁĘBSZY RELAKS

Systematyczna desensytyzacja przebiega zazwyczaj w trzech etapach (szcze­gółowy opis w: Kratochwill i Morris, 1991):Uczenie klienta coraz głębszego relaksu. King i in. (1995) przedstawiają praktyczny schemat treningu relaksacji polegającego na stopniowym rozluź­nianiu mięśni. Podczas treningu systematycznie rozluźnia się i napina okre­ślone grupy mięśni (np. ręce i ramiona, nogi i stopy). W przypadku młod­szych dzieci dodatkowo stosuje się symbolikę wyobrażeniową. Podczas jednej sesji, trwającej 15 – 20 minut, pracuje się najwyżej z trzema grupami mięśni.Konstruowanie hierarchii sytuacji lękotwórczych. Dziecko i terapeuta wspól­nie uzgadniają główny rodzaj lęku (np. lęk przed pobytem w szkole). Dziecko otrzymuje pewną liczbę pustych kartek, na których ma opisać pokrótce każ­dą sytuację (np. przebieranie się przed zajęciami wf) wywołującą ten lęk.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!