ŁĄCZNIE RÓŻNYCH METOD

W opublikowanym niedawno przeglą­dzie danych dotyczących wykorzystania leków antydepresyjnych w leczeniu tego typu przypadków Murphy i Wolkind (1996, s. 148) wyrażają pogląd, że „zważyw­szy na dostępność bezpieczniejszych form terapii, leczenie środkami antydepre­syjnymi nie jest ogólnie zalecane”.Kearney i in. (1995) uważają, że terapeuta powinien określić konkretne po­trzeby, które zaspokaja odmowa chodzenia do szkoły. Autorzy ci wymieniają cztery kategorie tych potrzeb . Taka diagnoza daje podstawy do stworzenia odpowiedniego planu interwencji.Jeśli odmowa chodzenia do szkoły wynika przede wszystkim z fobii związa­nej z przebywaniem w szkole, interwencja polega zazwyczaj na stopniowym re­dukowaniu niepokoju lub strachu przez właściwą formę desensytyzacji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!