LISTA PROBLEMÓW

Blagg (1987) wymienia listę problemów, których rozwiązanie w środowisku szkolnym może ułatwić dziecku udany powrót:Problemy związane z nauką. Czy dziecko potrzebuje pomocy w nadrobieniu zaległości? Czy trzeba zorganizować dla niego zajęcia indywidualne z wyspe­cjalizowanymi nauczycielami? Czy dziecko ma trudności w nauce, którymi należałoby się zająć? Czy możliwe jest stworzenie programu stopniowego powrotu, dzięki któremu dziecko będzie początkowo uczęszczało tylko na niektóre lekcje? Czy dziecko będzie przebywało na terenie szkoły po/a cza­sem spędzanym w klasie? Problemy związane z grupą rówieśniczą. Czy trzeba podjąć kroki, które po­zwolą uniknąć represjonowania dziecka (dręczenie, dokuczanie)? Czy ko­nieczne będzie zapewnienie dziecku możliwości uniknięcia sytuacji poten­cjalnie zagrażających, np. przerwy na obiad? Czy nauczyciele zdają sobie sprawę z tego, że dziecko należy traktować „ulgowo” (tzn. unikać sytuacji, w których wymaga się od niego czytania na głos lub udzielania odpo wiedzi na pytania przed całą klasą)?

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!