NAPOTYKANE TRUDNOŚCI

Zdarza się, że historia życia dziecka jest w więk­szym stopniu rodzinnym mitem niż zapisem prawdziwych wydarzeń, niemnie j jeśli tylko ma wystarczającą siłę oddziaływania, może kształtować wzory zachowań.W ten sposób wczesne doświadczenia życiowe są wy­korzystywane do rozwijania nowych kompetencji, a dziecko, które pomyślnie stawiło czoła wszelkim wyzwaniom danego etapu rozwoju, jest dobrze przygo­towane do wejścia w kolejne stadium (Sroufe i Rutter, 1984). Jednak napotka­ne trudności lub wstrząsy emocjonalne mogą spowodować, że u dziecka poja­wią się słabe punkty, z którymi wejdzie ono na kolejne etapy rozwoju. Oznacza to, że dziecko będzie wkraczać w kolejne stadium z niepełną gamą środków nie­zbędnych do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!