OCZYWISTY REZULTAT

Bardziej oczywistym rezultatem poprawy koncentracji uwagi pod wpły­wem podawania tego leku jest polepszenie wyników szkolnych (Du Paul i in.,Szczególnie interesujący jest efekt działania metylfenidatu polegający na tłumieniu napadów agresji (Murphy i in., 1992), co być może stanowi przykład tego, jak trudności z koncentracją uwagi wpływają na problemy z zachowaniem; problemy te ustępują wraz z poprawą uwagi, mimo że nie stanowiły bezpośred­niego przedmiotu leczenia.We wczesnych pracach badawczych wyrażano niepokój, że korzyści z lecze­nia farmakologicznego uzyskiwano kosztem otępiania dziecka, ryzykując przy tym powstanie uzależnienia; obaw tych nie potwierdziły wyniki nowszych badań (Spencer i in., 1996b). Nadal jednak z powodu podobnych niepokojów w Wiel­kiej Brytanii leczenie farmakologiczne stosuje się tylko w najcięższych przypad­kach.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!