OSOBNA GRUPA

Osobną grupę stanowią dzieci, których trudności ujawniają się przede wszystkim w domu, często wyłącznie w obecności tylko jednego z rodziców. Je­śli dodamy jeszcze dzieci, u których stwierdzono problemy z przyswajaniem określonych pokarmów (Egger i in., 1985), otrzymamy podstawę do opracowa­nia logicznej klasyfikacji całego zjawiska.”Wśród dzieci z zespołem deficytu uwagi wyróżnionym w podręczniku dia­gnostyki Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego można wyodrębnić cztery typy:Typ I – dzieci, których trudności przejawiają się głównie w szkole. Problemy pojawiają się dopiero po rozpoczęciu nauki szkolnej. Obserwuje się nastę­pujące zachowania: niemożność skupienia się na danym zadaniu, częste wstawanie z krzesła oraz przeszkadzanie innym dzieciom.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!