OŚRODKI DZIENNE

Jak pisaliśmy powyżej, jednym z podstawowych problemów związanych z le­czeniem w ośrodkach stałego pobytu jest konieczność oddzielenia dziecka od rodziny i społeczności lokalnej. Ostatnie lata cechowało znaczne upowszechnie­nie programów terapii dziennej (zwanej w Stanach Zjednoczonych częściową hospitalizacją) jako sposobu na zapewnienie dziecku maksymalnej opieki przy minimalnym zaburzeniu jego codziennego funkcjonowania. Programy te po­zwalają na zwiększenie intensywności leczenia w porównaniu z leczeniem am­bulatoryjnym bez konieczności oddzielania dziecka od rodziny, co z kolei umoż­liwia gromadzenie dodatkowych informacji, wzbogacających proces przemian w rodzinie. Pozostając w domu, dzieci mają możliwość korzystania ze wsparcia przyjaciół, szkoły. Ma to szczególne znaczenie po zakończeniu programu tera­peutycznego.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!