PODŁOŻE PROBLEMU

Typ III – dzieci niegrzeczne (przeciwstawiające się). Jak zobaczymy później, problemy z zachowaniem stanowią często jedną z cech charakteru dziecka z deficytem uwagi. Jeśli są one dominujące, na nich właśnie powinna się koncentrować interwencja.Typ IV – dzieci ze znaczną nadaktywnością. Do tej grupy zalicza się młodych ludzi, których problemy widoczne są zarówno w domu, jak i w szkole. Trud­ności pojawiają się zazwyczaj w młodym wieku, a do ich objawów należą za­burzenia koncentracji uwagi i nadmierna aktywność. Typ ten można podzie­lić na trzy podklasy:Problemy o podłożu organicznym – dziecko po trudnym porodzie, opóźnio­ne w osiąganiu niektórych etapów rozwoju, w rezultacie niezdarne i ze sła­bą koordynacją. W niektórych przypadkach pojawiają się symptom)’ sugeru­jące, że zachowanie dziecka ma charakter napadowy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!