PODOBNE SPOSTRZEŻENIA

Podobne spostrzeżenia zawarła w swojej pracy Selvini-Palazzoli, która zaj­mowała się dziewczętami chorymi na anoreksję we Włoszech (Selvini-Palazzoli, 1974). Autorka stwierdziła również istnienie sekretnych układów pomiędzy członkami rodziny, a także silnych oczekiwań zachowania przez rodzinę pozorów przykładnego życia rodzinnego. Chociaż niektóre wnioski z podobnych badań zostały z czasem podważone, zasadnicze stanowisko dotyczące roli czynników ro­dzinnych nie zmieniło się (Humphrey, 1994). Zrozumienie mechaniz.mów funk­cjonowania rodziny to podstawowy wymóg dowolnego programu interwencyjne­go, zwłaszcza w przypadku młodszych pacjentów. Wybór sposobu pracy z rodzi­ną zależy w głównej mierze od profilu ośrodka, do którego trafia pacjent, często jednak stosuje się metody oparte na teorii systemów

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!