PODPORZĄDKOWANIE SIĘ GRUPIE

Gdy podporządkowanie się grupie wy­maga zaangażowania w działalność niebezpieczną lub mogącą spowodować kło­poty, wówczas nastolatek naraża się na znaczne ryzyko, o ile oczywiście jego po­trzeba przynależności do grupy jest silna. Świadczy o tym fakt, iż spory odsetek ogółu przestępstw popełniają młodzi ludzie należący do grup poszukujących sil­nych wrażeń i korzyści materialnych. Z kolei brak akceptacji, krytycyzm, złośli­wość ze strony rówieśników może bardzo silnie wpływać na stan psychiczny mło­dego człowieka.Wpływ rówieśników nie jest jedynym przykładem wpływu subkultury na zachowanie i stan emocjonalny dziecka. Inny przykład znajduje się w pracy Ruttera (Rutter i m., 1979), który w szczegółowym studium wpływu szkoły zwrócił uwagę na związek pomiędzy etosem szkoły a zachowaniami dzieci oraz nasile­niem wandalizmu i rozpowszechnieniem graffiti, bez względu na rodzaj okolicy z jakiej pochodzili uczniowie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!