POKAZANIE WEWNĘTRZNEGO ŚWIATA

Przypadek Allana pokazuje, w jaki sposób zabawa może posłużyć dziecku do pokazania jego wewnętrznego świata. Widać również, że dostrzeżenie związku pomiędzy pozornie niezależnymi rodzajami zabaw jest kluczem do zrozumienia tego obrazu. Przykład ten ilustruje także ważny czynnik, którego ocena pozwa­la wyciągnąć wnioski na temat przydatności danej formy terapii. Dzięki skutecz­nej terapii mechanizmy obronne, których dziecko używa w radzeniu sobie z rze­czywistością, powinny zostać zredukowane, co jest dość przykrym doświadczeniem. Oznacza to, że często we wczesnych stadiach terapii zamiast poprawy następu­je pogorszenie. Jeśli dziecko nie przebywa w otoczeniu, w którym czuje się pew­nie i bezpiecznie, jego zdolność do podejmowania ryzyka w trakcie terapii słab­nie, a podczas sesji ma miejsce niewiele znaczących zdarzeń. Ważne jest też, by dziecko (a nie terapeuta) dyktowało tempo terapii, gdyż ogromny potencjał emocjonalny sesji może sprawić, że nie będzie ono chciało podzielić się swoimi odczuciami.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!