POMOC DZIECIOM

Zgodnie z przyjętą w Wielkiej Brytanii w 1969 roku ustawą Children and Young Persons Act osoby nieletnie, które nie realizują obowiązku szkolnego mogą być skierowane pod opiekę władz lokalnych. W rezultacie dużo dzieci na­gminnie opuszczających zajęcia szkolne (zarówno wagarowiczów, jak i odma­wiających chodzenia do szkoły) zostało umieszczonych w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych. Wiele domów dziecka zapewniało naukę na miej­scu, spełniając tym samym wymogi prawne dotyczące kształcenia. Placówki te przyjmowały często młodocianych przestępców i dzieci z zaburzeniami zacho­wania, dlatego w opinii wielu specjalistów stanowiły bardziej odpowiednie miej­sce pobytu dla wagarowiczów niż dla dzieci z fobią szkolną.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!