PROPONOWANA KLASYFIKACJA

Problemy wynikające z zaburzeń przyswajania pokarmów- pojawiają się czę­sto wraz z odstawieniem dziecka od piersi, w wielu przypadkach rozpoznaje się uczulenie na mleko krowie. Dziecko ma także inne objawy świadczące o  skłonnościach alergicznych, takie jak np. astma czy egzema; zazwyczaj ro­dzice sami orientują się, że niektóre pokarmy powodują znaczne pogorsze­nie zachowania dziecka.Problemy niespecyficzne – dzieci z tej grupy wykazują zaburzenia we wszyst­kich aspektach funkcjonowania, nie można przy tym wskazać jednej, głów­nej przyczyny.Zaproponowana wyżej klasyfikacja nie tylko może stanowić punki: wyjścia do dalszych badań nad nadaktywnością, lecz także – co ważniejsze – pomaga w planowaniu skutecznej interwencji. Największe zainteresowanie wzbudzają źródła i przyczyny ostrej nadaktywności. Dane zebrane w badaniach nad bliź­niętami oraz nad genetycznym mechanizmem powstawania tego zaburzenia zdają się wskazywać na jego dziedziczny charakter (Faraone i in., 1992). Podob­ne problemy obserwuje się u mniej więcej jednej czwartej rodzeństwa dzieci, u których stwierdzono omawiany zespół.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!