ROLA INSTYTUCJI WSPIERAJĄCYCH

W większości przypadków przedłużającej się nieobecności w szkole personel kontaktuje się najpierw z pracownikami kuratorium oświaty zajmującymi się problemami wychowawczymi, któremu podlega zazwyczaj grupa szkół na da­nym obszarze. Podstawowym obowiązkiem tej instytucji jest kontrola dzienni­ków sź:kolnych i wczesne interweniowanie w przypadku niskiej frekwencji. W za­leżności od miejscowych warunków dzieci, których nieobecności mogą wynikać z lęków lub depresji, mogą zostać uznane za wymagające bardziej specjalistycz­nej pomocy i w konsekwencji skierowane do jednej lub więcej instytucji wspar­cia, zazwyczaj do ośrodka psychologii szkolnej, okręgowego oddziału zdrowia psychicznego dziecka i rodziny lub lokalnego ośrodka opieki społecznej.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!