ROZPOWSZECHNIENIE ZJAWISKA

Nie zaobserwowano natomiast wyraźnych różnic w relacjach z rówieśnikami, w częstotliwości występowania zaburzeń snu i jedzenia, czy też liczbie przypadków mimowolnego moczenia się. Trzeba jednak podkreślić, że niektórych uczniów opuszczających lekcje trud­no jest jednoznacznie przypisać do jednej z grup, gdyż pewien niewielki ich odse­tek wykazuje cechy charakterystyczne zarówno dla wagarowania, jak i odmowy chodzenia do szkoły. W badaniach przeprowadzonych na stu uczniach notorycz­nie opuszczających lekcje Bools i in. (1990) stwierdzili, że około 10% badanych wykazywało objawy zaburzeń zarówno emocjonalnych, jak i społecznych.Wyniki oszacowań dotyczących rozpowszechnienia odmowy chodzenia do szkoły znacznie się między sobą różnią, głównie ze względu na brak jednoznacz­nej definicji. Jeśli uwzględnia się przypadki odmowy chodzenia do szkoły z wy­łączeniem wagarowania, tak jak przyjęliśmy w tym rozdziale, to wskaźniki w Sta­nach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii wynoszą 0,4-2% populacji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!