ŚRODOWISKO

Termin „środowisko” jest trudny do zdefiniowania, choć stykamy się z nim na co dzień. Jako ludzie, jesteśmy wrażliwi na nastrój panujący w pomieszcze­niu, w którym przebywamy, jak również na atmosferę w grupie. Dzieci są szcze­gólnie wrażliwe na nastrój i łatwo ulegają jego wpływom. Jakiekolwiek środowi­sko terapeutyczne wpływa więc na dziecko nie tylko poprzez realizowany program terapeutyczny, ale także przez odczucia związane z pobytem w danym miejscu. Pierwsze wrażenie i atmosfera świadczą o środowisku danego ośrod­ka. Atmosfera zależy częściowo od warunków materialnych (wyglądu ośrodka), ale zwykle tworzą ją połączenie ciepła i osobistego szacunku z jasnymi oczeki­waniami co do postępowania i ogólnego sposobu zachowywania się osób prze­bywających w ośrodku. Znakomitą podstawę tworzenia pozytywnego środowi­ska stanowi postępowanie personelu w myśl zasady „za bardzo się o Ciebie troszczymy, żeby Ci na to pozwolić”. Szczera i życzliwa postawa pracowników ośrodka może mieć większy wpływ na pozytywną przemianę pacjentów niż ofi­cjalne metody leczenia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!