STEROWANA PRZEZ NAUCZYCIELA AKTYWNOŚĆ

Na tym etapie może wchodzić również w grę uwzględnianie profilu zdolności i zainteresowań uczniów, jeśli szkoły bądź klasy są tak różnicowane. Dalszych ustaleń dokonuje nauczyciel, uwzględ­niając aktualne okoliczności oraz właściwości indywidualne uczniów, z którymi ma do czynienia, dbając o to, by wysiłki każdego z nich koncentrowały się na zadaniach korzystnie stymulujących rozwój. Sterowana przez nauczyciela własna aktywność poznawcza ucznia powinna być w nauczaniu czynnikiem wiodącym: przekaz wiedzy gotowej, aby był uzasadniony i miał sens, musi być jej podporząd­kowany. Dopiero dzięki sprzężeniu z ową aktywnością nabiera on znaczenia. Przekaz gotowej wiedzy nie powiązanej z aktywnością poznawczą ucznia przyczynia się do powstawania balastu, którego należy unikać w nauczaniu.

 

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!