SUGESTIE WYNIKAJĄCE Z BADAŃ

Wyniki badań nad różnicami wynikającymi z wieku i płci są niejednolite, a często nawet sprzeczne (Trueman, 1984). Pewne dane wskazują jednak, że lęk separacyjny obserwuje się częściej u młodszych dziewcząt, natomiast lęk przed szkolą występuje powszechniej wśród starszych chłopców (Last i in., 1987). Ba­dania sugerują też (np. Smith, 1970), że sporą liczbę przypadków notuje się w momencie rozpoczęcia nauki, a największa liczba przypada na wiek 11 – 12 lat, kiedy to większość dzieci (w krajach anglosaskich – przyp. tłum.) przecho­dzi ze szkoły podstawowej do średniej. Z przeprowadzonych badań wynika, że starsze dzieci odmawiające chodzenia do szkoły cierpią na bardziej poważne za­burzenia i mają gorsze rokowania (Atkinson i in., 1985). Wbrew utartym poglą­dom poziom inteligencji u dzieci odmawiających chodzenia do szkoły nie odbie­ga od tego, który obserwowany jest u ich rówieśników regularnie uczęszczających na zajęcia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!