WYKORZYSTANIE TECHNIK BEHAWIORALNYCH

Wykorzystanie technik behawioralnych może pomóc młodemu człowiekowi w koncentrowaniu uwagi na zadaniach, a także stopniowo wydłużać czas utrzy­mywania stanu skupienia. Wpływa także na złagodzenie problemów z zachowa­niem, które często towarzyszą nadpobudliwości. Zasady wymienione stosują się również do tego typu zagadnień. Jednak w przypadku,’kiedy na pierwszy plan wysuwają się trudności z koncentracją uwagi, wysiłki należy sku­pić na jej poprawie oraz na podniesieniu poczucia własnej wartości i samooce­ny dziecka. Trzeba przy tym pamiętać, że osoby cierpiące na deficyt uwagi nie w pełni rozumieją i zapamiętują konkretne instrukcje i bardziej ogólne informa­cje. Stąd konieczność częstego ich powtarzania i przekazywania wiadomości na różne sposoby, tj. ustnie, pisemnie, a nawet w formie schematów lub obrazków.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!