WYNIKI BADAŃ PORÓWNAWCZYCH

Wyniki ba­dań porównawczych wielokrotnie dowodziły związku pomiędzy chroniczną fobią i więlcszą zależnością od rodziców, nerwicami, większą częstotliwością występowa­nia chorób psychicznych u rodziców, mniejszą towarzyskością i niższą samooce­ną. Ola odmiany, z ostrą fobią wiąże się silniejsza skłonność do depresji. Z ważywszy na większą częstotliwość występowania problemów u dzieci do­tkniętych fobią chroniczną oraz fakt, że zgodnie z wynikami badań dzieci te rzadko otrzymują pomoc ze strony odpowiednich instytucji opieki przed upły­wem kilku miesięcy, nie powinny nikogo dziwić gorsze rokowania niż w przy­padku fobii ostrej (Berg, 1970). Właściwie można by dowodzić, że przypadki chronicznej fobii to po prostu przypadki fobii ostrej, w których nie podjęto w odpowiednim czasie środków zaradczych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!