ZWRÓCENIE UWAGI NA CZYNNIKI

Niektórzy nauczyciele nie dostrzegają wpływu, jaki ich styl interpersonalny ma na szczególnie wrażliwe dzieci, a wszel­kie aluzje na ten temat ze strony kolegów lub pracowników instytucji opieki, na­wet przekazywane w sposób bardzo dyplomatyczny, uważają za poniżające i wy­nikające z niedoinformowania. Należy też zwrócić uwagę na bardziej ogólne czynniki związane z całą sytu­acją szkolną dziecka. Spora grupa terapeutów (Hersov, 1985; Blagg, 1987; King i in., 1995) zauważa, że odmowa chodzenia do szkoły jest związana z niską fre­kwencją wśród uczniów i personelu, niskim poziomem osiągnięć w nauce, wy­soką liczebnością klas, brakiem dyscypliny, niskim morale personelu, autorytar­nym i konserwatywnym stylem kierowania klasą i szkołą, a także z takimi cechami nauczycieli, jak autorytaryzm, wysoki poziom lęku i skłonność do za­biegania o poparcie uczniów.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!